Historiek

De start van Oud & Nieuw

In 1954, drie jaar na de oprichting van de Vrije katholieke middelbare school Pius X (de Broedersschool), promoveerden de eerste oud-leerlingen. In de school werd toen enkel een lagere humanioracyclus ingericht.

In de loop van de daaropvolgende jaren werden sporadisch sportactiviteiten, vooral volleybal, met de jonge oud-leerlingen georganiseerd. Van een gestructureerde vereniging was toen nog geen sprake. Klik om te vergroten

Klik om te vergrotenZulks kwam in 1959 op initiatief van leraar broeder Jozef Chabert (toen Br. Amandus) die een oud-leerlingenbond tot stand bracht o.l.v. de eerste voorzitter Hugo Moens en secretaris Paul De Vleeschouwer.

De eerste officiële reünie van de oud-leerlingen met voorstelling van de oud-leerlingenbond “Oud en Nieuw” had plaats op 4 april 1959. Ook het allereerste nummer van het contactblad “ Oud en Nieuw “ verscheen kort nadien met een uitvoerig verslag van deze eerste bondsavond.Klik om te vergroten

De eerste jaren werd vrij rustig in dezelfde zin gewerkt : een algemene vergadering per jaar, een promotienamiddag voor de vers afgestudeerden met de verkiezing van telkens een afgevaardigde voor het bestuur. Op sportief vlak werden in de school volleybaltornooien ingericht. Zes ploegen hadden voor het eerste tornooi ingeschreven. Een sport die voordien in Zele vrijwel onbekend was vond zijn plaatselijke start dank zij de oud-leerlingenbond. Op 9 april 1960 werd te Gentbrugge een eerste contact gelegd met andere bonden uit maristenscholen van Ardooie en Gentbrugge. Op de algemene vergadering van de Belgische federatie van de oud-leerlingenbonden der broeders maristen van 8 oktober 1961 waren de broeders Paul, Wilfried en Louis (die br. Amandus had opgevolgd als assessor) aanwezig.

Op het einde van het schooljaar 1961-62 werd het tienjarig bestaan van de school plechtig gevierd met de grootse optocht door de Zeelse straten en een turnfeest op de speelplaats. De oud-leerlingen namen actief aan deze activiteiten deel.

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

Nadien ging het met de oud-leerlingenbond in stijgende lijn. Wij vermelden hierna de voornaamste activiteiten.

De eerste jaren van bloei

1963

 • Wijziging in het bestuur. Alfred Mechant werd voorzitter, Wilfried De Paepe secretaris en Paul De Vleeschouwer penningmeester en een dynamische ploeg bestuursleden.
 • Leiderskamp in Arlon augustus 1963 : 11 Zeelse oud-leerlingen o.l.v. Hugo Moens namen deel.
 • Eerste pinksterfeesten in de school. De oud-leerlingen stonden in voor de exploitatie van een feesttent. Elk jaar zal de oud-leerlingenbond zijn medewerking blijven verlenen.
 • Start van de werking voor jongeren oud-leerlingen (vanaf 15 jaar). Twee reünieavonden werden georganiseerd : één voor de oudere oud-leerlingen op 24 augustus met etentje en gezellig samenzijn en één voor de jongeren op 31 augustus in de turnzaal met kampioenschappen in pingpong, tafelvoetbal, kaarten, teerlingen, vogelpikken, holbakken, biljarten. Officieuze start van de zaterdagavondontspanning !
 • Organisatie van een grote showavond op 21 en 22 september met medewerking van drie orkesten (Danny and the Magics, The Dixiestampers, De ster) en het koor De Minnezangers. Algemene leiding : Paul Vermeir en Joris Roels.
Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten
Klik om te vergroten Klik om te vergroten

1964

 • Contacten met de Belgische Federatie van oud-leerlingen van Maristenscholen. Eerste samenkomst van de Vlaamse oud-leerlingen op 18 mei t.g.v. de Zeelse pinksterfeesten. De Zeelse bond zal een “ronde van Vlaanderen” starten om de Vlaamse oud-leerlingenbonden tot samenwerking en uitwisseling te bewegen.
 • Opstellen van statuten.
 • Starten van de zaterdagavondontspanning voor de jongere oud-leerlingen (JOL) in de lokalen van de Kapellemis, Bookmolenstraat. Verantwoordelijken : Willy Rombaut, Willy Van Driessche, broeder Louis (Roger Van Bruwaene).
 • Organisatie van een tweede showavond “Show 64” o.l.v. Paul Vermeir en Joris Roels
 • Thé-dansant voor de oud-leerlingen i.s.m. de oud-leerlingen van het Technisch instituut O.-L.-Vrouw op 25 april in zaal “Het Hert”, Kloosterstraat (nu : jeugdcentrum Juvenes).
 • Medewerking aan de pinksterfeesten met uitbaten van een feesttent.
 • Statutaire algemene vergadering op 8 augustus met spel “Eén tegen allen”.

1965

 • Algemene vergadering op 10 januari met eucharistieviering en ontbijt.
 • Groot bal van de oud-leerlingenbond i.s.m. het O.-L.-Vrouwinstituut op 30 januari in zaal Het Anker.
 • Uitstap naar de Zesdagenkoers te Antwerpen op 27 februari.
 • Broeder Jan (Hendrik De Cree) volgt broeder Louis op als assessor.
 • Medewerking aan de grote papierslag ten voordele van de school op 27 maart.
 • Nationale contacten met deelname aan de federatievergaderingen te Brussel, een ontspanningsnamiddag voor de JOL te Pittem op 10 april en een bezoek aan de oud-leerlingenbond van Ardooie.
 • Medewerking aan de jaarlijkse pinksterfeesten.
 • Lidmaatschap van de gemeentelijke jeugdraad.
 • Jol-werking : zaterdagavondontspanning o.l.v. Willy Rombaut in de zaal van de school, fietstocht naar Hofstade op 18 augustus, contactavond met de jongste promotie op 17 augustus.
 • Algemene vergadering op 4 september.

1966

 • Oud-leerlingenbal op 5 februari in zaal Het Anker m.m.v. O.-L.-Vrouwinstituut.
 • JOL-werking : wekelijkse zaterdagavondontspanning, fietstocht naar Hofstade.
 • Sportactiviteiten : deelname met twee ploegen aan het volleybalkampioenschap van Zele georganiseerd door Klik om te vergroten Sporta Zele.
 • Medewerking aan de jaarlijkse pinksterfeesten.
 • Nationale contacten : deelname aan federatievergaderingen in Brussel ; organisatie van een vergadering voor de Vlaamse oud-leerlingenbonden op pinkstermaandag 30 mei met afgevaardigden van Wervik, Pittem, Ardooie,Oudergem, Hoeselt en Schaarbeek.
 • Promotievergadering op 12 juli en statutaire vergadering op 6 augustus.
 • Filmavond in zaal Moderne op 19 oktober.

1967

 • Oud-leerlingendag op 15 januari met eucharistieviering, ontbijt en gezellig samenzijn.
 • Oud-leerlingenbal op 28 januari m.m.v. O.-L.-Vrouwinstituut
 • Bezoek aan de kolenmijn van Winterslag op 9 april.
 • Medewerking aan de jaarlijkse pinksterfeesten met uitbaten van feesttent.
 • Deelname aan het WERELDCONGRES van de oud-leerlingen der maristenscholen in Brussel in augustus met optreden van de Minnezangertjes.
 • JOL-werking : wekelijkse zaterdagavondontspanning.
 • Filmavond einde september.
 • Sport : de regelmatige tenniswedstrijden op de speelplaats gaven aanleiding tot de stichting van de privé-tennisclub Pavinom in Overmere-donk.

Verdere evolutie

Het is weinig boeiend om een opsomming te blijven geven van de activiteiten voor de volgende jaren. Het is duidelijk welke weg werd uitgegaan en welke klemtonen er werden gelegd. Wij zullen ons derhalve beperken om hierna een overzicht te geven van de belangrijke permanente activiteiten, de gelegenheidsactiviteiten en de wijzigingen die er zich in de loop van de jaren hebben voorgedaan.

Het bestuur

De organisatie van het Europees congres (zie verder) in 1973 werd de laatste verwezenlijking onder de zeer dynamische leiding van voorzitter Alfred Mechant. Hij werd opgevolgd door voormalig secretaris Wilfried De Paepe die het voorzitterschap op zich nam tot 1996. Tom Schiettecat, komende uit de JOL-werking, zorgde voor een verjongde aflossing van de wacht.

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

Tot de meest verdienstelijke bestuursleden al die jaren behoren zeker Willy Rombaut die 10 jaar lang de zaterdagavondontspanning heeft geleid, Eric Tranoy (bestuurslid sinds feb. 1971) die sinds het ontstaan van de Zeelse minivoetbalcompetitie continu één of meerdere ploegen heeft gecoacht, Paul Vermeire (bestuurslid sinds feb. 1971), penningmeester, die ook tijdens de pinksterfeesten 26 jaar lang een Zeels holbaktornooi heeft georganiseerd. Assessor broeder Jan mogen wij hier niet vergeten, die jarenlang de redactie van Oud en Nieuw op zich nam en hart en ziel van de JOL-werking en de zaterdagavondontspanning betekende.

JOL-werking

De hoofdklemtoon van de oud-leerlingenwerking lag en ligt nog steeds op de activiteiten en de begeleiding van de jongere oud-leerlingen : de jongeren die altijd, in gelijk welke sociale periode en context, de meest kwetsbare, de meest open en dankbaarste, de meest creatieve leeftijdsgroep uitmaakt.

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

De wekelijkse zaterdagavondontspanning met gezellige babbel en gezelschapspelen (tafeltennis, holbak, darts, kaarten, schaken , dammen…) was de zinvolste verwezenlijking van de oud-leerlingenbond. Zoals je hiervoor kon lezen werd ze gestart in 1963. Zonder onderbreking werd ze georganiseerd tot het jaar 1991. De reden om er mee te stoppen ? Schaalvergrotingen in de school (fusies…), verdwijnen van de broeders, organisatorische problemen, maar vooral de andere uitgaangewoontes van jonge mensen hebben zowel de directie als de oud-leerlingenbond ertoe genoodzaakt.

Klik om te vergroten

Een prachtige werkperiode was voorbij. Dank aan allen die zich er voor hebben ingezet o.l.v. Willy Rombaut, broeder Jan, Edwin Van Wesemael, André Burm, Dirk Van Extergem, Veerle Van Eetvelde, Tom Schiettecat, Herman De Paepe en Gert Van Eetvelde.

Klik om te vergroten

In de loop van de JOL-geschiedenis is in het begin van de jaren 80 uit de zaterdagavondontspanning een autonome werkgroep JOL ontstaan, die achtereenvolgens geleid werd door bovenvermelde oud-leerlingen en met succes. Verschillende succesvolle initiatieven werden en worden nog door deze deelgroep genomen: kwisavonden, jaarlijkse duurloop ten voordele van Broederlijk Delen, reünies van jongere oud-leerlingen,sportactiviteiten, fuiven, en last but not least een jaarlijkse contactavond waarop leerlingen uit de laatste jaren jonge oud-leerlingen die voortstuderen kunnen ontmoeten om practische informatie over verder studeren in te winnen.

Klik om te vergroten Klik om te vergroten Klik om te vergroten

Klik om te vergroten Klik om te vergroten

De laatste jaren werd deze werkgroep opgenomen in het centrale bestuur van de oud-leerlingenbond om de continuïteit te verzekeren. Met succes trouwens (zie verder : huidige werking).

Sport

Sportactiviteiten zijn zeer belangrijk in het creëren van groepsgeest, in het samenhouden en motiveren van mensen en zeker jongeren. Daarom heeft de sport altijd een zeer belangrijke rol gespeeld in het opvoedingsprogramma van de scholen van de broeders Maristen. De oud-leerlingenbond heeft daar zeer graag aan meegewerkt en ruime initiatieven terzake genomen. In het voorgaande heeft de lezer zeker reeds gemerkt dat de school en de oud-leerlingenbond in ruime mate aan de wieg stonden van verschillende sportactiviteiten in Zele : volleybal, tafeltennis, tennis, en vooral minivoetbal. Het zijn oud-leerlingen, Eric Willockx, Paul De Roover en Marc Quintyn, die in 1972 met de Zeelse minivoetbal zijn gestart met een competitie die plaats vond op de speelplaats van de school. De oud-leerlingenbond was direct mee en won de eerste competitie.

Het is de verdienste van bestuurslid Eric Tranoy om nadien ononderbroken met één of meer ploegen te blijven deelnemen, ook meerdere jaren aan de nationale competitie, en onder de naam “Oud en Nieuw”.

Geregeld werden sportactiviteiten georganiseerd. We vermelden zeker de jaarlijkse deelname aan het voetbal-tornooi van de oud-leerlingen van Belgische Maristenscholen te Wervik op tweede paasdag in de jaren 70.

Contactblad “Oud en Nieuw”

Klik om te vergrotenSinds de oprichting werd met scrupuleuze regelmaat het contactblad “Oud en Nieuw” uitgegeven.

Oorspronkelijk was het enkel een contactblad voor de oud-leerlingen. Het verscheen vier maal per jaar en werd verspreid onder de oud-leerlingen. Het promotiejaar kreeg een gratis abonnement voor één jaar. Het lidmaatschapsgeld nadien gaf hen recht op de verdere nummers.

Inhoudelijk bracht de blad nieuws over de activiteiten van de bond, examenuitslagen van oud-leerlingen, nieuws over oud-leerlingen en over de school.

De lay-out van het blad veranderde in de loop der jaren van een gestencilleerd brochuurtje in ½-folioformaat over enkele aan elkaar geniete blaadjes in kwartoformaat naar een verzorgd nummertje met dikkere kaft.

In 1986 kon de toenmalige directie van de school overtuigd worden om het contactblad om te vormen en te moderniseren tot het verzorgde schoolblad dat het nu nog steeds is. Dit blad verschijnt om de zes maanden en wordt verspreid onder de ouders, de inrichtende macht, de leerkrachten, de lagere scholen en alle personen (ook oud-leerlingen) die een abonnement betalen. (Geïnteresseerd ? Neem contact !). De oud-leerlingenbond heeft zijn plaats in de redactieraad en verzorgt verschillende artikels die de evolutie van oud-leerlingen en van de bond inhouden.

Verder

Deze historiek is allesbehalve af. In de nabije toekomst beloven wij de lezer nog een overzicht en bespreking van ander belangrijks in de geschiedenis van de bond, o.a. zijn nationale en internationale werking en uitstraling, zijn culturele activiteiten, zijn vertegenwoordiging in inspraakorganen van de school en van de gemeente, zijn reünies en verder de organisatie van éénmalige interessante activiteiten.